Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 – đã soát xét, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.