Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.