Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2/2020

Business results in February/2020

Các chỉ tiêu kinh doanh:

Business targets:

Chỉ tiêu

Targets

Đơn vị tính

Unit

Tháng 2/2020

Feb/2020

Tháng 2/2019

Feb/2019

Tăng trưởng so với tháng 2/2019

Growth compared to Feb/2019

Tăng trưởng so với tháng 1/2020

Growth compared to Jan/2020

Doanh thu hợp nhất

Aggregate Revenue

tỷ đồng

Billion VND

625,50 334,64 86,92% 20,20%
Chuyển phát

Postal service

tỷ đồng

Billion VND

379,57 186,60 103,41% 32,00%
Thương mại Điện tử

E-Commerce

tỷ đồng

Billion VND

57,69 15,78 265,6% 2,0%
Sản lượng bưu phẩm giao

Number of parcel delivered

Bưu phẩm

Parcel

10.130.088 3.863.388 162,2% 13%
Lợi nhuận trước thuế

Gross Profit

tỷ đồng

Billion VND

41,78 19,50 114,26% 29,4%
Lợi nhuận sau thuế

Net Profit

tỷ đồng

Billion VND

33,42 15,59 114,37% 29,4%

Các chỉ tiêu kinh doanh trong tháng 2/2020 vẫn đạt được sự tăng trưởng mạnh và ấn tượng mặc dù trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang diễn biễn phức tạp.

All business targets in February/ 2020 still achieved impressive and strong growth despite the complicated situation of Covid 19.

ViettelPost đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản để ứng phó với đại dịch. Biến nguy cơ thành cơ hội kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng sẽ là mục tiêu Viettel Post hướng đến trong thời gian sắp tới

Viettel Post has prepared a full range of scenarios to respond to this epidemic. Turning risks into business opportunities, supporting the community will be the target as Viettel Post tends to focus in the near future.

Những nội dung trong báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cổ đông và nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Viettel Post. Viettel Post được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được đề cập trong báo cáo này. Viettel Post không cho phép việc sao chép, sửa đổi, phát hành và sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin này vì bất kỳ mục đích nào khác. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng những thông tin trong báo cáo này.

This report aims to provide information to shareholders and investors interested in shares of Viettel Post. Viettel Post is exempt from liability for all or any damages related to the information mentioned in this report. Viettel Post does not allow the copying, modification, distribution and use of part or all of this information for any other purpose.

Please cite sources if using the information in this report.