Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc, vui lòng theo dõi tại đây.