Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.