NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.