Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17:

  1. Thông tin trước khi thay đổi:

– Vốn điều lệ: 585.059.720.000 đồng.

– Tổng số cổ phần: 58.505.972 cổ phần.

  1. Thông tin sau khi thay đổi:

– Vốn điều lệ: 596.192.080.000 đồng.

– Tổng số cổ phần: 59.619.208 cổ phần.

  1. Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
  2. Ngày có hiệu lực: 30/12/2019.
  3.  Đính kèm: Vui lòng click vào đây.