Đại hội đồng cổ đông

//Đại hội đồng cổ đông
//Đại hội đồng cổ đông

TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán), Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông. [...]

2019-06-13T17:00:43+07:007 tháng trước|

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.1 Chương trình Đại hội 2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3. Thông báo ứng cử, đề cử thành [...]

2019-08-06T09:01:55+07:009 tháng trước|

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3. Thông báo ứng cử, để cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ [...]

2019-04-17T18:25:32+07:009 tháng trước|

Xem Thêm