Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

Báo cáo tài chính quý 4/2022
30 Tháng Một, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
30 Tháng Một, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tình hình...

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Quan hệ cổ đông

[Thông báo] Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

  26/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016. Vui lòng xem chi tiết thông báo TẠI...

Xem thêm

Giấy chứng nhận Tăng vốn

  25/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Giấy chứng nhận Tăng vốn. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh

  25/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán

  25/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành tăng vốn từ cổ phiếu thưởng

  25/01/19

VTP: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: Vui lòng xem tại đây.   I. Giới thiệu về tổ chức phát hành Tên tổ chức đăng ký phát hành...

Xem thêm

Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn

  02/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn. Vui lòng xem...

Xem thêm

BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Tuấn

  28/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

CBTT giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Tuấn

  26/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

Thông báo hỗ trợ lưu ký cổ phiếu VTP

  22/11/18

Kính gửi Quý Cổ đông, Để kịp thời hỗ trợ Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel khi cổ phiếu của Tổng Công ty giao dịch...

Xem thêm