Quan hệ cổ đông

NQ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 và một số nội dung có liên quan

NQ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 và một số nội dung có liên quan
Ngày đăng: 13/03/2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Thành lập Chi nhánh Bưu chính Viettel Thanh Trì;

- Tăng vốn Công ty Logistics Viettel.
  Comments

  Quay lại