Tổng Công ty Bưu Chính Viettel chính thức ban hành “Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ Bưu chính”. Xem chi tiết tại đây