Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp con lăn Roller

  Kính gửi: Các nhà thầu

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp con lăn Roller cụ thể như sau:

  • Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Intech Việt Nam;
  • Giá trúng thầu: 1.114.169.155 đồng (Một tỷ một trăm mười bốn triệu, một trăm sáu chín nghìn một trăm năm lăm đồng) đã bao gồm VAT;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.