Kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV năm 2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Kính gửi: Các nhà thầu

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel thông báo kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV năm 2020 cụ thể như sau:

  1. Nhóm 1

–        Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Công ty Bảo hiểm Mic Điện Biên Phủ

–        Đơn giá trúng thầu: 88.000 đồng/người

–        Hình thức hợp đồng: Thỏa thuận khung có đơn giá

–        Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm.

  1. Nhóm 2:

–        Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

–        Đơn giá trúng thầu 90.000 đồng/người

–        Hình thức hợp đồng: Thỏa thuận khung có đơn giá

–        Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm.

  1. Danh sách nhà thầu không trúng thầu và tóm tắt về lý do không trúng thầu

–        Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt có giá chào Nhóm 1 cao hơn giá chào của nhà thầu trúng thầu (90.000 đồng/người > 88.000 đồng/người).

–        Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Công ty Bảo hiểm Mic Điện Biên Phủ có gia chào Nhóm 2 cao hơn giá chào của nhà thầu trúng thầu (250.000 đồng/người > 90.000 đồng/người)

–        Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh – Công ty Bảo Minh Hà Nội có giá chào Nhóm 1 cao hơn giá chào của nhà thầu trúng thầu (125.000 đồng/người > 88.000 đồng/người). Nhóm 2 phạm vi bảo hiểm không đáp ứng yêu cầu báo giá nên không thuộc danh sách xếp hạng.

–        Tổng Công ty Bảo hiểm PVI – Công ty Bảo hiểm PVI Thủ Đô có giá chào cao hơn giá chào của nhà thầu trúng thầu (Nhóm 1:250.000 đồng/người > 88.000 đồng/người, Nhóm 2: 300.000 đồng/người > 90.000 đồng/người).

–       Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu: 01/06/2020