– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Dũng

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

– Mã chứng khoán: VTP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.965 CP (tỷ lệ 0,01%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.900 CP

– Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.900 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 65 CP

– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

– Thời gian giao dịch: 29/09/2020 đến 30/09/2020