– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyên
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Quyền Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.091 CP (tỷ lệ 0,04%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/10/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2020.