Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng CBTT về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức của năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.