– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Dũng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.965 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.900 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/09/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2020.