Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm..
24 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post
16 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo thay đổi...

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021
6 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo về ngày...

Tin cổ đông

CBTT thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau ESOP 2019

  27/12/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi phát hành cổ phiếu ESOP 2019,...

Xem thêm

CBTT bổ nhiệm 2 Quyền Phó Tổng Giám đốc

  27/12/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Nghị quyết bổ nhiệm 2 Quyền Phó Tổng Giám đốc, vui lòng click vào đây để xem thông...

Xem thêm

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP 2019

  09/12/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP 2019, vui lòng click vào đây để theo dõi chi tiết.

Xem thêm

Công văn của UBCKNN chấp thuận phương án phát hành ESOP 2019

  05/12/19

Vui lòng click vào đây để theo dõi tài liệu đính kèm

Xem thêm

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP

  26/11/19

Vui lòng theo dõi trong file đính kèm

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_TV HĐQT Nguyễn Đắc Luân

  21/11/19

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng cổ...

Xem thêm

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  18/11/19

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng cổ...

Xem thêm

CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ_TV HĐQT Nguyễn Đắc Luân

  29/10/19

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng cổ...

Xem thêm

CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_TV HĐQT Nguyễn Đắc Luân

  14/10/19

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng cổ...

Xem thêm

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Trưởng BKS Nguyễn Ngọc Anh

  13/09/19

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Anh. – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát. – Mã chứng khoán: VTP. – Số lượng...

Xem thêm