Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Tổng Công ty, vui lòng theo dõi tại đây.