Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương dự án đầu tư kho logistics tại Đà Nẵng

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương dự án đầu tư kho logistics tại Đà Nẵng, vui lòng theo dõi tại đây.