Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, vui lòng theo dõi tại đây.