Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18