Công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.