Kính mời Quý cổ đông và các nhà đầu tư theo dõi trong file đính kèm