CBTT thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, vui lòng theo dõi tại đây.