– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.662 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 15.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.662 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 26/08/2019.