CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn VTPost 8/2022

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Khác.

– Mã chứng khoán: VTP.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.467.443 CP (tỷ lệ 1,42%).

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 34.795 CP.

– Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu của Người lao động nghỉ việc theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (Năm 2019).

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.467.443 CP (tỷ lệ 1,42%)
– Thời gian giao dịch: 15/07/2022 – 12/08/2022.

– Lý do không hoàn tất giao dịch: Đang bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSD.