– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Anh.
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát.
– Mã chứng khoán: VTP.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.557 CP (tỷ lệ 0,04%).
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP.
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.557 CP (tỷ lệ 0%).
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/09/2019.
– Ngày kết thúc giao dịch: 10/09/2019.