– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.557 CP (tỷ lệ 0,04%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/08/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2019.