– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Long.
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc.
– Mã chứng khoán: VTP.
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.031 CP (tỷ lệ 0,04%).
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.000 CP.
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/08/2019.
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/09/2019.