– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Anh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.662 CP (tỷ lệ 0,03%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/09/2019.