CBTT giao dịch cổ phiếu của Công đoàn VTPost

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Công đoàn VTPost như sau:

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
– Mã chứng khoán: VTP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.467.443 cổ phiếu chiếm 1,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTP.

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 34.795 cổ phiếu.

– Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu của Người lao động nghỉ việc theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (năm 2019).

– Phương thức giao dịch: Thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (theo quy định tại điều 57, Quy chế 108/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của VSD).

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2022.

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/08/2022.