Cong van cua UBCK NN ve viec chap thuan phat hanh co phieu de tra co tuc