Trân trọng kính mời cổ đông và nhà đầu tư theo dõi trong file đính kèm:

https://drive.google.com/open?id=1Qq72pzd06fB7PfiRiBfp2L9Nk4qzlGzG