– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 189.187 CP (tỷ lệ 0,32%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 184.087 CP (tỷ lệ 0,31%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không còn nhu cầu giao dịch
– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/10/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2019.