Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.