1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

1.1 Chương trình Đại hội

2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử

4. Tờ trình Quy chế làm việc tại Đại hội

5. Tờ trình Quy định ứng cử, đề cử

6. Tờ trình Thể lệ bầu cử

7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng 2019 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019, định hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024

8.Tờ trình thông qua BCTC năm 2018

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

10. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban Điều hành

11. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch 2019 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019, định hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024

12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề

12.1. Dự thảo Điều lệ 2019

13. Tờ trình phân phối lợi nhuận

14. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến 2019

15. Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn

16. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu cử nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với HĐQT và BKS

Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị:

SYLL ông Tào Đức Thắng

SYLL ông Trần Trung Hưng

SYLL ông Nguyễn Đắc Luân

SYLL ông Lương Ngọc Hải

SYLL ông Đinh Như Tuynh

SYLL ông Nguyễn Việt Dũng

SYLL bà Nghiêm Phương Nhi

Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát:

SYLL ông Nguyễn Ngọc Anh

SYLL bà Lê Thị Thanh Thoảng

SYLL bà Nguyễn Thị Thanh

Thông báo đề cử HĐQT của nhóm cổ đông