Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, vui lòng click vào đây để theo dõi.