Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi phát hành cổ phiếu ESOP 2019, vui lòng click vào đây để theo dõi chi tiết.