CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 295.239 CP (tỷ lệ 0,36%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
– Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 285.239 CP
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Thời gian giao dịch: 30/12/2020 đến 11/01/2021