– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyên
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.091 CP (tỷ lệ 0,04%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.000 CP
– Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 24.091 CP
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Thời gian giao dịch: 01/12/2020 đến 08/12/2020
– Nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký: Giá không đạt như kỳ vọng