CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 295.239 CP (tỷ lệ 0,36%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/12/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/01/2021.