– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Long
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.086 CP (tỷ lệ 0,05%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/03/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2020.