Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 20/03/2020.

– Ngày tổ chức Đại hôi: Dự kiến lựa chọn từ ngày 05/04/2020 đến 19/04/2020. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức phù hợp.

– Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng Công ty sẽ có thông báo sau.

– Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Vui lòng click vào đây để theo dõi.