Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã cập nhật theo vốn điều lệ 1.025 tỷ đồng), vui lòng theo dõi tại đây.