Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021), vui lòng theo dõi tại đây.