Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

  16/03/21

Hệ thống phần mềm của Viettel Post được thiết lập tại địa chỉ website https://viettelpost.com.vn/ được đăng ký tại Bộ Công Thương nhằm mục đích cung cấp cho Khách hàng...

Xem thêm