Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

– Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 24/04/2021.

– Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

– Thành phần tham dự: Tất cả những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/03/2021.

– Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài (không phải là người có quốc tịch Việt Nam) thì phải đăng ký và cung cấp cho Viettel Post hộ chiếu của người nước ngoài đó trước ngày 19/04/2021 để Viettel Post làm thủ tục theo quy định.
Sau thời hạn trên, đề nghị cổ đông ủy quyền cho người có quốc tịch Việt Nam tham dự để thuận tiện cho công tác chuẩn bị của Viettel Post.

– Chi tiết Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông xem tại đây.

A. Chương trình Đại hội.

B. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

C. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông cá nhân – Mẫu 01.

2. Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông cá nhân – Mẫu 02.

3. Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – Mẫu 03.

4. Thông báo nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị – Mẫu 04.

5. Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông tổ chức – Mẫu 05.

6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên – Mẫu 06.

D. Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.

1. Thẻ biểu quyết.

2. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.

E. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị;

2. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2020 và dự kiến năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;

6. Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán của TCT;

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;

Dự thảo Điều lệ

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

11. Tờ trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Dự thảo Quy chế

12. Tờ trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; 

Dự thảo Quy chế

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

14. Quy chế làm việc tại Đại hội;

15. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

F. Thông tin các ứng viên Hội đồng quản trị:

1. SYLL của ông Nguyễn Thanh Nam.

G. Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

8.1. Ông Cao Huy Giáp – Phó Phòng Tổ chức lao động  – Trưởng ban.

8.2. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.

8.3. Ông Phạm Ngọc Toản – Chuyên viên Phòng Pháp chế Tổng Công ty – Thành viên.

H. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.