Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

– Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 06/06/2020.

– Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 17, Tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

* Lưu ý: Cổ đông đi ô tô thực hiện gửi xe ô tô tại số 2 Trần Hữu Dực, đối diện tòa nhà Viettel (bãi đỗ xe tư nhân). Cổ đông đi xe máy thực hiện gửi xe tại hầm B2 của Tòa nhà Viettel. 

Thành phần tham dự: Tất cả những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 18/05/2020.

– Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài (không phải là người có quốc tịch Việt Nam) thì phải đăng ký và cung cấp cho Viettel Post hộ chiếu của người nước ngoài đó trước ngày 01/06/2020 để Viettel Post làm thủ tục theo quy định.
Sau thời hạn trên, đề nghị cổ đông ủy quyền cho người có quốc tịch Việt Nam tham dự để thuận tiện cho công tác chuẩn bị của Viettel Post.

Chi tiết thông báo mời họp kèm theo.

1. Chương trình Đại hội.

2. Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Hướng dẫn phòng ngừa dịch Covid-19.

4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

4.1. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông cá nhân – Mẫu 01.

4.2. Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông cá nhân – Mẫu 02.

4.3. Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – Mẫu 03.

4.4. Thông báo nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị – Mẫu 04.

4.5. Đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – cổ đông tổ chức – Mẫu 05.

4.6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên – Mẫu 06.

5. Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.

5.1. Thẻ biểu quyết.

5.2. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

5.3. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.

6. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:

6.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;

6.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành;

6.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

6.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;

6.5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;

6.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

6.7. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2019 và dự kiến năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

6.8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

6.9. Quy chế làm việc tại Đại hội.

6.10. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

7. Thông tin các ứng viên Hội đồng quản trị:

Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Đình Chiến.

Sơ yếu lý lịch của ông Đinh Thanh Sơn.

8. Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

8.1. Ông Cao Huy Giáp – Chánh Văn phòng Tổng Công ty – Trưởng ban.

8.2. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.

8.3. Ông Phạm Ngọc Toản – Chuyên viên Phòng Pháp chế Tổng Công ty – Thành viên.

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.