Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.